Privacyverklaring

Privacyverklaring
Gerdie Verstelwerk Lochem, gevestigd aan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:

 • Walderstraat 7 7241 BH Lochem.
 • https://www.gerdiesverstelwerklochem.nl.
 • G. Evenhuis – Eertink is de functionaris gegevensbescherming van Gerdies Verstelwerk Lochem; zij is te bereiken via info(at)gerdiesverstelwerk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Gerdies Verstelwerk Lochem verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken; 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16j aar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)gerdieverstelwerk.nl; wij zullen deze informatie dan ook vervolgens verwijderen verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; 
Gerdies Verstelwerk Lochem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betalingen, en het verwerken van uw opdrachten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming;
Gerdies Verstelwerk Lochem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van Gerdies Verstelwerk Lochem) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; 
Gerdies Verstelwerk Lochem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens: Personalia Bewaartermijn 7 jaar Wettelijke bewaarplicht belastingdienst
 • Adres: Zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten 
 • Mail adres: Zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten 

Delen van persoonsgegevens met derden;
Gerdies Verstelwerk Lochem zal uitsluitend eventuele gegevens aan derden verstrekken,  ealleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gerdies Verstelwerk Lochem gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Verder zorgen ze ervoor dat de website naar behoren werkt, en voor het onthouden van uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee  onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of gegevensoverdraagbaarheid door Gerdies Verstelwerk lochem. Verder kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)gerdiesverstelwerk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het gedane verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek . 

Gerdies Verstelwerk Lochem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; 
Gerdies Verstelwerk Lochem neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info(at)gerdiesverstelwerk.nl

arrow_upward