(Algemene) Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking het strijkgoed van de herstel of veranderwerkzaamheden van kleding. 
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het herstelwerk of de veranderwerkzaamheden van kleding aanbiedt en Gerdies Verstelwerk Lochem. 
Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de werking van de overige bepalingen onverlet. 

Verplichtingen Gerdies Verstelwek Lochem:
Bij het aangaan van de overeenkomst zal Gerdies Verstelwerk Lochem (ter plekke indien het kleding wordt gebracht dan wel telefonisch indien het verstelwerk wordt afgegeven bij KREAMEE Lochem):
A. Met de klant bespreken waar de kleding precies uit bestaat (aantal en soort);
B. Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de (herstel) prijs en datum van afronding werkzaamheden
C. De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. (Gerdies Verstelwerk Lochem zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen) D. Gerdies Verstelwerk Lochem zal uiterst zorgvuldig met de kleding omgaan, en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeen gekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren.

Verplichtingen klant De klant verplicht zich tot:
A. Het afgeven van het verstel werk op een eventueel vooraf gemaakte afspraak 
B. Het herstelwerk af te komen halen op de afgesproken datum 
D. Het strijkgoed zelf ophaalt, als op afgesproken tijd niemand aanwezig is. 
D. Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden herstelwerk, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken. 
E. De kleding moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Gerdies Verstelwerk Lochem. 

Betaling 
1. Teruggave van het verrichte herstelwerk aan de klant geschied slecht tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant en/of wanneer de betalingstermijn van 14 dagen na de geleverde diensten is verstreken, komen alle kosten dei Gerdies Verstelwerk Lochem, in redelijkheid, moet maken voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant. 
3. Mocht onverhoeds het verkeerde kleding zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Gerdies Verstelwerk mede te delen. De klant zal de kleding ter beschikking van Gerdies Verstelwerk Lochem houden, en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Aansprakelijkheid
Gerdies Verstelwerk Lochem is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegane kleding, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Gerdie Verstelwerk Lochem. 
Mocht Gerdies Verstelwerk Lochem aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de kleding, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de 'gebruikswaarde' van het herstelwerk, met een maximum van 150 euro per klant/opdracht. 
Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de kleding onder aftrek van de afschrijving voor de gebruik van deze kleding. 
Bij waardevolle kleding die niet als zodanig zijn aangeboden en door bij Gerdies Verstelwerk Lochem, en niet redelijkerwijs als zodanig behoeft te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare kleding. 

Klachten
1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van de kleding dient de klant direct bij het ophalen van de herstelde en veranderde kleding te melden. 
2. Bij een klacht dient de klant op verzoek van Gerdies Verstelwerk Lochem alle gegevens over het te herstellen kledingstuk te verstrekken, die redelijkerwijs nodig worden geacht omtot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende herstelwerk is gekocht. 
Indien dit niet mogelijk is staat het Gerdies Verstelwerk Lochem vrij om zelf de hoogte van de waarde van het herstelwerk in te schatten dan wel na te gaan. 

Op elke overeenkomst tussen de klant en Gerdies Verstelwerk Lochem is het Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

arrow_upward